Từ điển Dict9
EV

nettlesome Tiếng Anh là gì?

ENnettlesome
Tính từ
chọc tức, làm phát cáu
dễ cáu, dễ tức