Từ điển Dict9
EV

neurosis Tiếng Anh là gì?

ENneurosis
Danh từ
(số nhiều neuroses) (y học)
chứng loạn thần kinh