Từ điển Dict9
EV

new year Tiếng Anh là gì?

ENnew year
Danh từ
Năm mới, tết
New Year's Day
(Mỹ New Year's) mồng một tháng giêng dương lịch
New Year's Eve
ngày 31 tháng 12 dương lịch