Từ điển Dict9
EV

new-blown Tiếng Anh là gì?

ENnew-blown
Tính từ
mới nở (hoa)