Từ điển Dict9
EV

new-built Tiếng Anh là gì?

ENnew-built
Tính từ
mới xây
xây lại