Từ điển Dict9
EV

new-fangled Tiếng Anh là gì?

ENnew-fangled

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia