Từ điển Dict9
EV

newfoundland Tiếng Anh là gì?

ENnewfoundland
Danh từ
giống chó niufalan ((như) newfoundland dog)