Từ điển Dict9
EV

news conference Tiếng Anh là gì?

ENnews conference
Danh từ
cuộc họp báo