Từ điển Dict9
EV

news-analyst Tiếng Anh là gì?

ENnews-analyst
Danh từ
nhà bình luận thời sự