Từ điển Dict9
EV

pearl-fisher Tiếng Anh là gì?

ENpearl-fisher
Danh từ
như pearl-diver