Từ điển Dict9
EV

pearler Tiếng Anh là gì?

ENpearler
Danh từ
như pearl-diver