Từ điển Dict9
EV

peashooter Tiếng Anh là gì?

ENpeashooter
Danh từ
ống xì thổi hột đậu (đồ chơi trẻ con)