Từ điển Dict9
EV

peatery Tiếng Anh là gì?

ENpeatery
Danh từ
bãi than bùn
sự khai thác than bùn