Từ điển Dict9
EV

pecan Tiếng Anh là gì?

ENpecan
Danh từ
quả mạy châu Mỹ
(thực vật) cây mạy châu Mỹ