Từ điển Dict9
EV

pecker Tiếng Anh là gì?

ENpecker
Danh từ
(Mỹ, tiếng lóng)
dương vật
keep one's pecker up
vẫn phấn khởi tươi vui (mặc dù gặp khó khăn…)