Từ điển Dict9
EV

peckish Tiếng Anh là gì?

ENpeckish
Tính từ
(khẩu ngữ)
đói bụng
feel a bit peckish
cảm thấy hơi đói bụng, cảm thấy kiến bò bụng