Từ điển Dict9
EV

pecksniff Tiếng Anh là gì?

ENpecksniff
Danh từ
sự nói giả nhân giả nghĩa