Từ điển Dict9
EV

pecten Tiếng Anh là gì?

ENpecten
Danh từ, số nhiều pectines /'pektini:z/
(động vật học) tấm lược