Từ điển Dict9
EV

pectic Tiếng Anh là gì?

ENpectic
Tính từ
(hóa học)
pectic
pectic acid
axit pectic