Từ điển Dict9
EV

pectinate Tiếng Anh là gì?

ENpectinate
Tính từ
(động vật học) hình lược
có tấm lược