Từ điển Dict9
EV

pectose Tiếng Anh là gì?

ENpectose
Danh từ
(hoá học) Pectoza