Từ điển Dict9
EV

pecuniary Tiếng Anh là gì?

ENpecuniary
Tính từ
[thuộc] tiền [bạc]
pecuniary aid
sự giúp đỡ về tiền bạc
work without pecuniary reward
làm không được thưởng (trả) tiền