Từ điển Dict9
EV

pedantic Tiếng Anh là gì?

ENpedantic
Tính từ
thông thái rởm
nệ chi tiết, nệ quy tắc