Từ điển Dict9
EV

pedantry Tiếng Anh là gì?

ENpedantry
Danh từ
sự quá nệ chi tiết; sự quá nệ quy tắc
thói phô trương kiến thức; vẻ thông thái rởm