Từ điển Dict9
EV

pedestal Tiếng Anh là gì?

ENpedestal
Danh từ
chân cột
bệ, đế (để đặt tượng…)
knock somebody off his pedestal
xem knock
place somebody on a pedestal
tôn sùng ai một cách mù quáng (không để ý đến khuyết điểm sai lầm của người ta)