Từ điển Dict9
EV

pedicel Tiếng Anh là gì?

ENpedicel
Danh từ
(cách viết khác pedicle)(sinh vật)
cuống