Từ điển Dict9
EV

pedicle Tiếng Anh là gì?

ENpedicle
Danh từ
(thực vật học) cuống nhỏ