Từ điển Dict9
EV

pedicular Tiếng Anh là gì?

ENpedicular
Tính từ
có nhiều chấy rận
do chấy rận