Từ điển Dict9
EV

pediculicide Tiếng Anh là gì?

ENpediculicide
Tính từ
diệt chấy rận
Danh từ
thuốc diệt chấy rận