Từ điển Dict9
EV

pediment Tiếng Anh là gì?

ENpediment
Danh từ
(kiến trúc)
trán tường