Từ điển Dict9
EV

pedlar Tiếng Anh là gì?

ENpedlar
Danh từ
(Mỹ peddler)
người bán hàng rong