Từ điển Dict9
EV

pedology Tiếng Anh là gì?

ENpedology
Danh từ
(như) paedology
thổ nhưỡng học