Từ điển Dict9
EV

pedometer Tiếng Anh là gì?

ENpedometer
Danh từ
đồng hồ đếm bước (đếm bước của người đi bộ để tính quảng đường đã đi được)