Từ điển Dict9
EV

peduncle Tiếng Anh là gì?

ENpeduncle
Danh từ
(thực vật học) cuống (hoa, quả)