Từ điển Dict9
EV

peen Tiếng Anh là gì?

ENpeen
Danh từ
đầu mũi búa