Từ điển Dict9
EV

peep-hole Tiếng Anh là gì?

ENpeep-hole
Danh từ
lỗ hé (ở cửa, tường, có thể nhìn qua)