Từ điển Dict9
EV

peeper Tiếng Anh là gì?

ENpeeper
Danh từ
(thường số nhiều) (tiếng lóng)con mắt