Từ điển Dict9
EV

peepul Tiếng Anh là gì?

ENpeepul
Danh từ
như pipal
xem pipal