Từ điển Dict9
EV

peerage Tiếng Anh là gì?

ENpeerage
Danh từ
tầng lớp công khanh
hàng công khanh; tước vị công khanh
inherit a peerage
thừa kế tước vị công khanh
danh bạ công khanh