Từ điển Dict9
EV

peke Tiếng Anh là gì?

ENpeke
Danh từ
(khẩu ngữ)
như Pekinese