Từ điển Dict9
EV

pekin Tiếng Anh là gì?

ENpekin
Danh từ
lụa Bắc kinh
người dân thường (đối lại với quân đội)