Từ điển Dict9
EV

peking duck Tiếng Anh là gì?

ENpeking duck
Danh từ
vịt Bắc kinh