Từ điển Dict9
EV

pekingese Tiếng Anh là gì?

ENpekingese
Tính từ
(thuộc) Bắc kinh
Danh từ
người Bắc kinh
chó Bắc kinh