Từ điển Dict9
EV

pelargonium Tiếng Anh là gì?

ENpelargonium
Danh từ
(thực vật học) cây quỳ thiên trúc