Từ điển Dict9
EV

pelf Tiếng Anh là gì?

ENpelf
Danh từ
luội(đùa cợt) tiền, của