Từ điển Dict9
EV

pelican Tiếng Anh là gì?

ENpelican
Danh từ
(động vật)
[chim] bồ nông