Từ điển Dict9
EV

pellagra Tiếng Anh là gì?

ENpellagra
Danh từ
(y học)
bệnh penlagra