Từ điển Dict9
EV

pellicular Tiếng Anh là gì?

ENpellicular
Tính từ
(thuộc) lớp da mỏng, (thuộc) màng mỏng; có da mỏng, có màng mỏng
(thuộc) phim (ảnh); có phim