Từ điển Dict9
EV

pellitory Tiếng Anh là gì?

ENpellitory
Danh từ
(thực vật học) cây chữ ma