Từ điển Dict9
EV

pelmanism Tiếng Anh là gì?

ENpelmanism
Danh từ
phương pháp Penman (nhằm huấn luyện trí nhớ)